Sửa chữa 11Promax/11Pro

 Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Thay(ép) kính iPhone 7Plus

KM: Từ 300.000 Đ

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Thay(ép) kính iPhone 6Plus

KM: Từ 250.000 Đ

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Thay(ép) kính iPhone 8G

KM: Từ 250.000 Đ

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Thay(ép) kính iPhone 7G

KM: Từ 250.000 Đ

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Thay(ép) kính iPhone 6s

KM:Từ 200.000 Đ

Bảo hành 12 tháng

Không bung keo nổi bọt 

Thay(ép) kính iPhone 6

KM:Từ 200.000 Đ